Kavalton Tila Oy:n sopimusehdot

 

1 §. Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Kavalton Tila Oy:n ( jälkeenpäin yhtiö ) myymiin palveluihin: Tilojen vuokraukseen, pitopalveluun, majoitukseen sekä muihin palveluihin.
2 §. Määritelmä Palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa
a. Juhla- / kokoustilan vuokrausta
b. Savusaunan vuokrausta
c. Pitopalvelua Kavalton tila Oy:n omistamissa tiloissa
d. Pitopalvelua asiakkaan osoittamissa tiloissa
e. Astioiden tai pöytäliinojen vuokrausta
f. Paellapannun vuokrausta
g. Majoitusta
h. Kavalton tila Oy:n tuottamaa ohjelmapalvelua
i. Tarjoilijoiden tekemää työtä asiakkaan osoittamassa tilassa
j. Muuta sovittua palvelua
3 §. Sopimuksen syntyminen Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja hän on tarjouksen hyväksynyt.
4 §. Maksuehdot Yhtiöllä on oikeus periä palvelusta suoritettava maksu ja / tai varausmaksu kokonaan tai osaksi jo ennen palvelun käyttämisen aloittamista.
Loppulasku kirjoitetaan tilaisuuden / palvelun käytön jälkeen. Maksuehto on 14 vrk netto. Maksun viivästyksestä peritään kuluttajalain mukainen viivästyskorko.
Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja ja / tai maksa varausmaksua, yhtiöllä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.
Sopimuksen purkamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle puhelimitse tai sähköpostilla.
5 §. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu. Juhlan järjestämisessä palvelun aloittaminen katsotaan alkaneeksi viimeistään 48 h ennen juhlan alkamista, koska esimerkiksi ruuan valmistaminen ja koristelu aloitetaan ennen juhlaa.
Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus, tapaturma tai kuolemantapaus on osoitettava lääkärintodistuksella.
Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, a) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksutta. b) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta; c) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.
Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yhtiölle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yhtiöllä on oikeus periä palvelun koko hinta.
Mikäli asiakas peruu varatun tilaisuuden ilman erityistä syytä ja tilaisuuden suunnittelu työ on jo tehty, ei ennakkoon perittyä varausmaksua palauteta asiakkaalle. Varausmaksu tulee ilmoittaa tilaus vaiheessa asiakkaalle.
Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiön ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yhtiölle.
6 §. Kavalton tila Oy:n oikeus purkaa sopimus Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yhtiöstä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.
Yhtiön on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.
7 §. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta Yhtiö vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.
8 §. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yhtiön suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yhtiön tai apuna käytetyn muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset ja välittömät menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut. Välillisiä kuluja ei korvata.
Yhtiö ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yhtiö tai hänen apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yhtiön on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttaa yhtiölle tai kolmansille osapuolille.
Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
Kaikissa tilanteissa Yhtiön vahingonkorvausvastuu rajoittuu palvelusta maksettuun / maksettavaan hintaan.
9 §. Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi Yhtiölle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Ellei huomautusta ole tehty, asiakas menettää oikeuden mahdolliseen korvaukseen. Muut mahdolliset huomautukset ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Yhtiölle viimeistään 14 vrk:n kuluttua palvelun käytön päättymisestä.
Mikäli asiakas ja Yhtiö eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.